Algemene voorwaarden

Over hifi-cable | Aanbod en assortiment | Retourneren | Weigeren van bestellingen | Prijs van de producten | Aankoop van de producten | Betaling | Aanvaarde betaalmethoden |  Verzenden en ontvangen | Garantie | Eigendomsvoorbehoud | Klachten | |
Aansprakelijkheid van de verkoper | Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken | Privicy 

Over hifi-cable

Naam: Concepts
Maatschappelijke zetel: Wolvenstraat 2, 9620 Zottegem; België
Rechtsvorm: B.V.B.A.
Telefoon: 09 360/55 22
E-mail: Info@hifi-cable.com
Bank: Beobank
IBAN: BE22 9530 6624 9147
BIC: CTBKBEBX
BTW: BE 0873 834 396

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op hifi-cable.com en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van de verkoper, hifi-cable is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant worden geplaatst bij de verkoper.

Door de website van de verkoper te gebruiken en/of bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website hifi-cable.com. Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan.

Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip op de website hifi-cable worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te rekken.

De verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

Aanbod en assortiment

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product.

Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, of verdere details te vragen met betrekking tot de producten of het aanbod, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via info@hifi-cable.com.

De verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten. Kennelijke vergissingen binden de verkoper niet.

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hifi-cable(info@hifi-cable.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

Om uw pakket terug te zenden, print het herroepingsformulier af en stop het ingevuld bij uw product dat u wilt terugzenden.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzonderingen op gestelde bepalingen:

Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht. (art.VI.53 W.E.R.)

Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
Wolvenstraat 2
9620 Zottegem, België

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De kosten die gepaard gaan met het terugzenden van goederen zijn voor de rekening van de klant.

Weigeren van bestellingen

De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:
• Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
• Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen;
• Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed*
• Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
• Bij overmacht.

Prijs van de producten

Alle prijzen zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen.

Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-, service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.
Er zal voor iedere klant een leveringskost van 6,50 euro worden aangerekend. Deze is volledig ten laste van de koper. Wanneer het totaalbedrag groter is dan of gelijk aan 50,00 euro is de koper
hiervan vrijgesteld.

Aankoop van de producten

De producten aangeboden op de website kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een e-mailadres of telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

Bij betaling met creditcard worden de kosten van de aankoop na het tot stand komen van de overeenkomst afgeschreven.

Betaling

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

Bij niet-betaling houdt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen zolang de nog openstaande facturen niet werden voldaan door de klant.

Aanvaarde betaalmethoden

Betaling is louter mogelijk via iDeal, PayPal, Bancontact, SOFORT of Creditcard.

Verzenden en ontvangen

Levertijd

“Hifi-cable” levert de meeste producten direct uit voorraad. zo worden de producten die op voorraad zijn, normaal gezien dezelfde dag verzonden indien u voor 16:30 besteld en de volgende dag geleverd indien u in België woont. Producten die niet op voorraad zijn, hebben doorgaans een levertijd van 2-14 dagen. Bij het doen van een bestelling wordt u geïnformeerd over de levertijd van uw bestelling. Mocht hierin een wijziging optreden, dan wordt u hierover blijvend geïnformeerd tot het moment van uitlevering van uw bestelling.

Van Producten die niet op voorraad zijn kan de levertijd niet exact worden weergegeven. gelieve hierbij een levertermijn van uiterst 30 dagen in acht te nemen.

De door ons opgegeven leveringsdata zijn niet bindend en louter indicatief. De leverings- en
of uitvoeringstermijnen worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit
aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn
leveranciers.

Leveringswijze

Onze leveringen gebeuren op twee manieren.

Afhalen
u ontvangt van ons een bericht wanneer uw bestelling klaar is om afgehaald te worden (bij producten op voorraad kan dit nog dezelfde dag zijn). Indien u nog geen afhaalmelding hebt ontvangen is uw product nog niet klaar om afgehaald te worden.

Bezorging aan huis 
Onze samenwerking met Bpost zorgt ervoor dat wij uw bestelling thuis kunnen laten leveren.

Annulering

In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 15 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.

Annuleren kan bij bestellingen onder mijn account.

Garantie

Al onze producten hebben een wettelijke garantieperiode. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De duur van deze garantieperiode is afhankelijk van het soort producten. Heeft u een product bij hifi-cable besteld en gaat dit binnen de garantieperiode stuk? Dan repareren of vervangen wij het product zo snel mogelijk.

Om te voorkomen dat uw product stuk gaat, raden we u aan altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking op te volgen en de handleiding te door te nemen voor gebruik. U heeft geen recht op garantie wanneer: De schade aan het product ontstaan is door opzet of nalatigheid. Er sprake is van verkeerd gebruik door bijvoorbeeld het niet volgen van de handleiding. De schade past bij het verwachtingspatroon bij normaal gebruik, bijvoorbeeld slijtage. Er sporen zijn van val-, stoot- of waterschade. De schade is ontstaan doordat u zelf heeft geprobeerd het apparaat te repareren.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de goederen die de verkoper levert, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

De klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen.

De klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper op de hoogte te brengen.

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

  De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten.

De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen.

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, onbeschikbaarheid van producten bij de leverancier, e.d.

Klachten

Bij vragen of klachten kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper als volgt:
– Per e-mail via: info@hifi-cable.com
– Per telefoon via: +32 9 360/55 22
De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODRplatform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.
 

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 

Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.

Aansprakelijkheid van de verkoper

De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en de verkoper.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

 

deelbaarheidsclausule

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.

Privicy

De verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken. De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.

De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de

verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken.

De klant kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het
volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij de verkoper.

Hier staat er een uitgebreide uitleg over ons privicybeleid.

Winkelwagen